dinsdag 15 oktober 2019

woensdag 20 maart 2019

S Gezond Natuur Wandelen

Afbeeldingsresultaat voor gezond natuur wandelenS De Natuur ... Alle delen, Klik hier!

Dag lieve mensen,

Ik was laatst een keer bij mijn huisarts geweest, toen ik daar een folder zag hangen over gezond natuur wandelen. Dat er elke vrijdag om 10 uur bij mij in de buurt 1 uur tot 1,5 uur gewandeld wordt. Het is vrijblijvend en gratis en iedereen is welkom zonder opgave. Je moest alleen op de aangegeven plaats komen voor 10 uur en dan gingen ze wandelen. En naderhand nog voor wie wil gezellig een kopje koffie drinken (koffie op eigen kosten).

Nou dit sprak mij dus wel aan en ik dacht dat ga ik doen, dus zo gezegd zo gedaan. Het was heel gezellig met een klein clubje mensen maar heel leuk. Dus ik ga dat vaker doen, niet elke week want ik wil er niet aan vast zitten want ik heb ook weleens afspraken op vrijdag of ik moet werken of je wilt weleens een weekendje weg ...

Maar ik wilde dit met jullie delen, omdat dit een landelijke organisatie is die vrijwel door heel Nederland groepjes heeft waar je ook naar toe kan gaan. 

Hieronder deel ik de link zodat je kunt kijken of er bij jou in de buurt ook een groep is waar je naar toe kunt gaan.

https://www.gezondnatuurwandelen.nl/


Veel wandel plezier alvast. 

woensdag 13 maart 2019

W Wie is Jezus ... Deel 17


W Wie is Jezus...Alle delen, Klik hier!


Mattheus 17
Herzienestatenvertaling  


Gerelateerde afbeelding
De verheerlijking op de berg


En  na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb;  luister naar Hem! En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgestaan is uit de doden. En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat  Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.


   
Afbeeldingsresultaat voor maanzieke jongen   De maanzieke jongen

En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in
het water. En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij 
alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof,  want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.

  
Gerelateerde afbeelding   Gerelateerde afbeelding Afbeeldingsresultaat voor opstanding jezusTweede aankondiging van het lijden

Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd.


      De tempelbelasting

Toen zij Kapernaüm binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden, naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester de twee drachmen niet?
Hij zei:  Jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei: Wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen Hem: Van 

Gerelateerde afbeeldingvreemden. Jezus zei tegen hem: Dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit, en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater  vinden. Neem die en geef hem aan hen voor Mij en voor u.


U Bemoedigingen... Deel 9Gerelateerde afbeelding
Afbeeldingsresultaat voor een parel in Gods hand
Uitleg komt van deze site: 

http://www.bijbelinfo.nl/Woordenschat/Woordenlijst/parel.doc/index.html

Soms komt er een zandkorrel of een stukje schelp ongewenst in een oesterschelp terecht. Als dat in het dier vasthaakt, begint het te irriteren. Meteen komt er een genezingsreactie op gang: ze begint een stof af te scheiden om de irritatie te bedekken. Het is maar een dun laagje verzachtend slijm, dat maar even helpt. Want steeds als het weer verhardt tot parelmoer, veroorzaakt het nieuwe pijn. Dan wordt er opnieuw een verzachtend laagje aangebracht. Zo groeit een parel. Het duurt jaren voordat er één ontstaat ter grootte van een erwt.

Dus het is een heel proces voordat er een parel gevormd is. En zo is het eigenlijk ook met ons nadat wij ons leven in Gods handen hebben gelegd en hebben beleden dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gegaan, om ons te verzoenen met God.

We worden naar het beeld van Jezus gevormd en dat kan soms pijn doen, maar als je weet wat de uitkomst zal zijn van het vormen dan is het de moeite waard, want de uitkomst is een prachtige en waardevolle PAREL.

 

K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 21Dan ...... Weiger je je gek te laten maken 
in het verkeer.


Als je echt iets wilt betekenen...Alle delen, klik hier!

Spreuken 3:11Gerelateerde afbeelding 
Bedachtzaamheid zal je behoeden, inzicht houdt de wacht.

Het wordt steeds drukker op de weg en maar al te vaak is er sprake van een complete opstopping. En: voor je het weet, zitten er een paar auto's op elkaar: auto's aan de kant, politie erbij en nóg langere files. 

Niet zelden zijn zulke ongelukken het gevolg van het feit dat mensen zich laten opjagen en gek maken. Dat schijnt net zo 'gewoon'(?) te worden als ons dagelijkse kopje koffie. 


Afbeeldingsresultaat voor hoge bloeddruk door auto rijdenVan autorijden krijg je al gauw een hoge bloeddruk, of je nu wel of niet een opgewonden standje bent in het verkeer. Maar waarom zou je je gek laten maken? Waarom zou je die ongeduldige automobilist die al kilometers lang aan je bumper zit te kleven niet even laten passeren? En ook: knik of zwaai maar eens vriendelijk naar een medeweggebruiker die zich hoffelijk gedraagt. Zo kun je ertoe bijdragen dat het een beetje leuker wordt op de weg. Zelfs in de spits.
Gerelateerde afbeeldingProbeer je te beheersen en beweeg je vreindelijk door het verkeer.