vrijdag 30 december 2016

W Wie is Jezus ... Deel 12

W Wie is Jezus...Alle delen klik hier!

Mattheus 12

Herziene Statenvertaling

 Afbeeldingsresultaat voor korenaren

Aren plukken op de sabbat

In  die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten.
Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Hem: Zie, Uw discipelen doen iets  wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar Hij zei tegen hen: Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de  toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren,  maar alleen de priesters?
Of hebt u niet gelezen in de Wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel, en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier  Iemand is Die meer is dan de tempel.
Maar als u geweten had wat het betekent:  Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.

 

Afbeeldingsresultaat voor helpende hand    
 
De man met de verschrompelde hand


En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem:  Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen.
Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat  in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, gezond als de andere. De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem om zouden kunnen brengen.
Afbeeldingsresultaat voor jezus wast de voeten van zijn discipelen

De Knecht des Heeren

Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken Wie Hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.

 

Afbeeldingsresultaat voor Jezus in woord      


Jezus en Beëlzebul


Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei:  Is dit niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden:  Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende. Gerelateerde afbeelding

De goede en de slechte mens


Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent?  Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u  dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven  op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.Afbeeldingsresultaat voor jesus resurrection

Het teken van Jona


Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd  op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! 


Afbeeldingsresultaat voor terug keer van de onreine geesten

Terugkeer van de onreine geest

Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf,  en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.

 

Afbeeldingsresultaat voor foto van grote bijeenkomsten evangelie


Jezus' echte familie

 
En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken.     Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en mo
eder.

B Bijzondere preken: Speak Lord, Colour Conference, Australia

B Bijzondere Preken ... Alle delen, Klik hier!

woensdag 28 december 2016

U Bemoediging ... Pas als je goed voor jezelf ...

 
Afbeeldingsresultaat voor zorg goed voorjezelf

Y Mary did you know?

Y Christmas ... Alle delen, klik hier!

L Big Daddy Weave - "Redeemed"

L Christelijke muziek ... Alle delen, klik hier!

K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 17

K Als je echte iets wilt betekenen ... Alle delen!

Dan ...

Afbeeldingsresultaat voor hooi

... kijk je uit dat je niet te veel hooi op je vork neemt

Een mens kan niet teveel tegelijk doen. Het is als met een stel pompoenen: als je de een onder water probeert te houden, floept een ander weer omhoog. 

Chinees gezegde


Afbeeldingsresultaat voor zorg goed voorjezelf

Druk-druk. Dat lijkt een nieuwe 'ziekte' te zijn, waardoor aardige, vriendelijke mensen veranderen in chagrijnige mopperkonten. Er schiet niet zoveel menselijks van ons over, want we rennen van de ene verplichting naar de andere. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen, dat we er zelf bij inschieten. Ons leven wordt een puinhoop.

Afbeeldingsresultaat voor druk druk druk

En dan? Wat heb je nog te bieden als je zelf helemaal uitgeput bent; verdeeld en voortdurend horendol? Een mens moet leren wanneer hij 'ja' en wanneer hij 'nee' moet zeggen. Anders ben je voortijdig opgebrand - nog voordat je iets van betekenis hebt kunnen doen. Het is jammer van je leven als je overal als een kip zonder kop achteraan loopt. Denk eerst goed na voor je iets toezegt; dan heb je iets te bieden wat van blijvende waarde is. 

 Afbeeldingsresultaat voor zorg goed voorjezelf

Eerst denken, dan beloven!


Bron van deze tekst is: het boekje 'Als je echt... iets wilt betekenen, dan...' Uitgever IBB Oorspronkelijke Titel is in het engels: 'If I really wanted to make a difference, I would...' 2001 by RiverOak Publishing, David C. Cook, 4050 Lee Vance Vieuw, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A. 

zaterdag 17 december 2016

U Bemoedigen...hebreeën 11:6

Afbeeldingsresultaat voor hebreeën 11:6 

Ik hoorde deze tekst vanmorgen in een preek die ik aan het luisteren was op internet. Wat mij opviel was dat er in de tekst staat dat je moet geloven dat God bestaat, dus als je in God gelooft dan heb je ook geloof en als je Hem ernstig zoekt dan gaat Hij je belonen, ik vond dit erg bemoedigend en wilde dit graag met jullie delen :)

dinsdag 6 december 2016

O Gezond & Weldadig bewust leven in 24 weken... Deel 10

 
Tweede week woensdag
 Onderwerp: 
Lopen en Bewegen

Lees Hebreeen 12. Waaraan 
moet jij werken om de wedloop 
te kunnen lopen? Vergeet niet 
dat zelfs de beste sporters nog 
verbeteringen kunnen aanbrengen.

Meer manieren om te bewegen
(zonder dat het als een zware opgave voelt)


  • Was de vaat met de hand: bespaar water en elektriciteit, en doe wat rekoefeningen en wat lichte tiloefeningen en een kleine armspieroefening.
  • Doe je eigen huishoudelijke werk: dat op zich is al een geweldige manier van bewegen!
  • Leg de afstandsbediening weg als je televisie kijkt. Als je op moet staan om over te schakelen naar een andere zender is de kans groter dat je de televisie uitzet en iets actievers gaat doen, of dat je op z'n minst wat gaat bewegen.
  • Voer je telefoongesprekken staande en niet zittend: alle beetjes helpen.
  • Kleine momenten van bewegen zijn beter dan jezelf uitputten met uitgebreide oefeningen die je met moeite vol zult houden.
  • Gebruik de trap in plaats van de lift: het is goed voor je benen en je knieen, en heeft ook een goede invloed op je hart en bloedvaten. (2 minuten, 5 dagen per week staat gelijk aan 20 minuten lopen of 10 minuten zwemmen).
  • Traptip nr. 1: het is een goede oefening voor je bilspieren als je de trap opgaat met twee treden tegelijk.
  • Traptip nr. 2: je rekt je kuitspieren als je de bal van je voet op de trede zet en je hak neer laat komen.... ook wij (moeten) de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Hebreeen 12:1a
Geestelijk inzicht
Hebreeen 12:11 gebruikt het woord 'geoefend' in verschillende Nederlandse bijbelvertalingen. Dit komt van het Griekse woord 'gymnasium' wat 'volledig ontkleed' betekent. In de oude Griekse gymnasia moest alle kleding uit om volledig onbelemmerd te kunnen oefenen. De instructeur onderzocht ook het lichaam, en het symmetrie van het lichaam, en liet een specifieke spiergroep oefenen om een afwijking te corrigeren.
 
 
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
1 Timoteus 6:12

maandag 5 december 2016

W Wie is Jezus ... Deel 11

W Wie is Jezus ... Alle delen, Klik hier!
Afbeeldingsresultaat voor mattheus 11
Mattheus 11

Ik citeer uit de:
Herziene Statenvertaling 

De vraag van Johannes de Doper

En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden.
Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen,
en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet:
blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;
en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.


Jezus' getuigenis over Johannes


Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?
Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen.
Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet.
Want hij is het over wie geschreven staat:  Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.
Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.
En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.
Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.
En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
Maar waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken?  Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen:
Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven.
Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeggen: Hij heeft een demon.
De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en ze zeggen: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door Haar kinderen.


De drie onboetvaardige steden


Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden:
Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in  zak en as bekeerd hebben.
Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u.
En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn.
Maar Ik zeg u  dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.


Het welbehagen van de Vader


In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde,  dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en  niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik  zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.


Afbeeldingsresultaat voor mattheus 11

donderdag 1 december 2016

B Bijzondere Preken: 'WORSHIP Changes Everything' Kees Kraayenoord ... deel 1

B Bijzondere Preken ... Alle delen, Klik hier!

Deze preek heeft mij heel erg geraakt en is zeer bemoedigend zeer de moeite waard om het te beluisteren. Neem er wel even de tijd voor en laat het goed tot je doordringen. Ik wens je veel zegen bij het luisteren van deze preek.