donderdag 15 maart 2018

G Schoenen opbergdoos(jes) ...


Ken je dat dat je een heleboel schoenen 
hebt over een aantal jaren opgespaard 
en niet weet waar je ermee heen moetToen kreeg ik ineens een idee!
 Afbeeldingsresultaat voor goed idee


Ik Heb nogal wat lege schoenendozen 
die ik bewaard heb van al mijn schoenen

Vele van deze dozen heb ik al in 
gebruik genomen voor b.v. foto's 
of knutsel dingen
 

Maar je kunt ze ook gebruiken voor 
het opbergen van schoenen. 

Nu zul je misschien denken duh .. 
dat is toch ook logisch, zo koop je de 
schoenen al in een doos die je kunt opbergen...

Dat klopt.

Maar het is niet handig als je een stapel dozen hebt en je wilt net die schoenen hebben die in de onderste doos zitten, waardoor je de hele stapel weg moet halen en dan pas die doos kunt pakken en de schoenen eruit halen en daarna weer alles opstapelen... Erg onhandig dus ...

Dus Hier een praktisch oplossing...


Van een doos knip één van de zijkanten weg, 
zodat je van deze kant jou schoenen erin kunt 
schuiven 


De deksel knip je ook een stuk vanaf en 
daarna doe je plakband erom heen, 
zodat de deksel op de doos blijft zittenEn om de doos mooi aan te kleden 
kun je er inpakpapier om heen doen 


En zo heb je een mooie schoenen 
opbergdoos

En zo kun je ze opstapelen
En Zo heb je je schoenen mooi opgeborgen

maandag 12 maart 2018

W Wie is Jezus ... Deel 16

W Wie is Jezus...Alle delen, Klik hier!

Mattheus 16

Herzienestatenvertaling

Een wonderteken geweigerd

En  de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen:  Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

De belijdenis van Petrus
Caesarea Philippi Banyas The Source Of The Jordan River Northern Israel 1st Century AD 704 Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Eerste aankondiging van het lijden


Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.

Afbeeldingsresultaat voor jezus lijden Afbeeldingsresultaat voor jezus aan het kruisAfbeeldingsresultaat voor de heer is waarlijk opgestaanAansporing tot zelfverloochening

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven  zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.
Afbeeldingsresultaat voor voetspoor

dinsdag 6 maart 2018

N Bijzonder ... De Maan!


Deze mooie bijzondere foto's van de maan 
heb ik zelf gemaakt en het mooiste zijn ze in 
Zwart witte foto, zoals je hieronder ziet.