woensdag 28 september 2016

K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 16
DAN...Afbeeldingsresultaat voor friends


...Houd je Contact met je vrienden


K Als je echte iets wilt betekenen ... Alle delen! 

Afbeeldingsresultaat voor you got a friend

Prediker 4:10

Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beide valt, helpt de ander hem weer overeind.

Afbeeldingsresultaat voor vriendschap quotes

Goede vrienden zijn goud waard. Fijn goud is in vuur gelouterd (gezuiverd). Zo gaat dat ook bij vriendschap. Ook blijvende vriendschappen ontwikkelen zich zonder twijfel in zo'n louterend proces. Het voordeel van een oude vriend is, dat hij je onder alle omstandigheden heeft meegemaakt: toen je op z'n best was, toen je er belabberd aan toe was en van alles ertussenin. Hij weet het best wat je beweegt en heeft waardering voor de manier waarop je je ontwikkeld hebt. Een vriend heeft begrip voor je fouten en gebreken en houdt desondanks van je. Je moet vrienden die invloed op je hebben gehad bijzonder waarderen. Vraag je eens af of jij ook iets voor hen hebt betekend. Houd dergelijke relaties in ere: je kunt eraan zien hoe belangrijk die wederzijdse beïnvloeding is.

Vriendschap verdubbelt je invloed.


Bron van deze tekst is: het boekje 'Als je echt... iets wilt betekenen, dan...' Uitgever IBB Oorspronkelijke Titel is in het engels: 'If I really wanted to make a difference, I would...' 2001 by RiverOak Publishing, David C. Cook, 4050 Lee Vance Vieuw, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A.

woensdag 21 september 2016

W Wie is Jezus ... Deel 9

W Wie is Jezus...Alle delen klik hier!
Afbeeldingsresultaat voor evangelisatie bijeenkomsten oogst is groot

Matteus 9
Herziene statenvertaling
  


Afbeeldingsresultaat voor verlamde genezen

De genezing van een verlamde
En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad.  En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag.
En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.
En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf:  Deze lastert God.
En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart?
Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen?
Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.
En hij stond op en ging naar zijn huis.
Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had.


Afbeeldingsresultaat voor mattheus roeping

De roeping van Mattheüs

En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.
En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.
En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?
Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.
Maar ga heen en leer wat het betekent:  Ik wil barmhartigheid en geen offer;  want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.


Afbeeldingsresultaat voor vasten

Het vasten

Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?
Jezus zei tegen hen:  De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.
Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur.
Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.
Afbeeldingsresultaat voor verlamde kwam bij jezus mattheus 9

Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw

Toen Hij deze dingen tot hen sprak,  zie, er kwam een leidinggevende, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven.
En Jezus stond op en volgde hem met Zijn discipelen.
En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan;
want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden.
Jezus keerde Zich om, zag haar en zei:  Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.
Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag,
zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het  slaapt. En zij lachten Hem uit.
Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op.
En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied.

Afbeeldingsresultaat voor mattheus 9 de twee blinden

De twee blinden

En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons!
Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.
Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof.
En hun ogen werden geopend.  En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen!
 Maar zij gingen weg en maakten Hem bekend in heel dat gebied.

Afbeeldingsresultaat voor mattheus 9 bezetene die niet kon spreken

De bezetene die niet kon spreken

Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was.
En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in Israël gezien!
Maar de Farizeeën zeiden:  Hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen.

Afbeeldingsresultaat voor evangelisatie bijeenkomsten oogst is groot

De oogst is groot

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,  zoals schapen die geen herder hebben.
Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

dinsdag 20 september 2016

E Allerlei dingen die mij deden denken aan de Bijbel en God...


Volharding
dat kom je heel vaak tegen in de Bijbel. 
Dat hebben we ook heel hard nodig en zeker 
in tijden als het even niet zo voor de 
wind gaat en je het idee hebt om te willen 
opgeven, juist dan moeten we volharden


 De Proeftuinen
 is een naam geweest van een 
huiskring van een christelijke gemeente 
waar ik heen ging, daar hebben we God 
geloofd en geprezen, Bijbelstudies gehad, 
avondmaal gevierd en samen gebeden. 
Dat was altijd heel mooi


Een voederbak 
die ik onderweg zag toen ik aan het fietsen was. 
Dat deed me denken aan Jezus toen Hij als baby in een 
voederbak kwam te liggen, omdat Hij in een stal geboren was, 
toen er voor Hem geen plaats meer was in een herberg of andere plek.
Alleen een stal was nog ter beschikking voor Jozef en Maria waar 
Jezus werd geboren. In de Bijbel kun je het verhaal verder lezen. 
Je vind het in het nieuwe testament in de eerste 4 hoofdstukken, 
waar je tevens meer kunt lezen over Jezus.


Hoop 
Nieuwe Hoop
Hoop dat is iets wat je nog niet kunt zien 
maar wat je wel verwacht en naar uit ziet.
Het doet je leven, actief verwachten, 
doorgaan, niet opgeven, positief blijven, 
vertrouwen dat het goed 
komt/gaat komen/en is.


Vrijheid
Is een groot goed. echte vrijheid is in Jezus Christus, 
Hij zet je waarlijk vrij en dan ben je ook echt vrij.
Wat is het heerlijk om vrij te zijn...

R Handige Tips ... Alle delen

R Handige manieren om iets mooi op te bergen deel 1
R Handige manieren om iets mooi op te bergen deel 2
R Tip tegen klikken...
R Oude Oorbellen Pimpen ...
R Armband op een handige manier vastzetten 

B Bijzondere Preken ... Alle delen

B Bijzondere Preken:   'Werk in Uitvoering', preek van Kees Kraayenoord
B Bijzondere Preken:   'De duisternis heeft niet het laatste woord' Martin Koornstra
B Bijzondere Preken:   Beth Moore at Coulor Conference 2012 
B Bijzondere Preken:   'WORSHIP Changes Everything' Kees Kraayenoord ... Deel1
B Bijzondere preken:   Speak Lord, Colour Conference, Australia

B Bijzondere Preken... Jim Caviezel Testimony
 

N Bijzonder...Mooie teksten gevonden in Duitsland

Ik samen met mijn man een dagje weggeweest. 
We zijn naar een dorpje in Duitsland geweest 
en kwamen deze mooie en leuke teksten 
tegen die ik met jullie wil delen: 


maandag 19 september 2016

Alle onderwerpen van A tot Z

 Afbeeldingsresultaat voor lion
 

H Mooie Bloemen ... Alle delenH Tulp ... 
H Rozen 
H Mooie Bloem...
H Mooie bloemen ... Magnolia
H Mooie Bloemen ... Blauwe Druifjes
H Mooie Bloem ... Tulpen Paars en Lila
H Mooie Bloemen ... Tulpen Wit en Rood
H Mooie Bloemen... Digitalis Sweet Dreams
H Mooie natuur... Hortensia, Ridderspoor, Bramen
H Mooie Bloemen... Krokussenen
H Mooie Bloemen... Divers
H Mooie Bloemen... Stokrozen in de stad Groningen

  

B Bijzondere Preken ... 'Werk in Uitvoering', preek van Kees Kraayenoord

B Bijzondere Preken ... Alle delen, Klik hier!dinsdag 13 september 2016

O Gezond & Weldadig bewust leven in 24 weken... Deel 8

 Afbeeldingsresultaat voor wandelen


O Gezond & Weldadig bewust leven in 24 weken...Alle delen, klik hier!

Tweede week 
Maandag 

Onderwerp van deze week is: 
Lopen en Bewegen

Afbeeldingsresultaat voor bewegen

Lees 1 Korintiërs 6:19-20; 1 Korintiërs 9:24-27; Romeinen 12:1
Afbeeldingsresultaat voor 1 korintiers 6:19-20
Afbeeldingsresultaat voor 1 korintiers 9:24-27
Afbeeldingsresultaat voor romeinen 12:1


Bewegen is goed voor je totale gezondheid

Regelmatig bewegen kan je voor een deel beschermen tegen ziekte en pijn, je stemming verbeteren en je met stress helpen omgaan. Om gezond te blijven raden we je aan vijf dagen per week een halfuur matig tot intensief te bewegen, het liefst eigenlijk elke dag. Nóg beter is het om er één of twee keer per week een flinke schep bovenop te doen en intensief te sporten. Minimaal vijf keer per week matig tot intensief bewegen is de Nationale Norm Gezond Bewegen (1) voor volwassenen. Om gezond te blijven is het helemaal niet nodig om enorm zware inspanningen te leveren! Onderzoek toont aan dat wandelen: helpt om op gewicht te blijven; de kans op hart- en vaatziekten en beroertes verkleint; de bloeddruk verlaagt; een hoog cholesterolgehalte verlaagt; ervoor zorgt dat je je beter gaat voelen; de botdichtheid toe laat nemen, osteoporose helpt voorkomen; de kans op darmkanker vermindert; de  kans op diabetes type 2 vermindert; de beweeglijkheid en coördinatie helpt verbeteren en  de kans op vallen verkleint. (2)

Afbeeldingsresultaat voor half uur bewegen
Geestelijk inzicht

De Bijbel zegt maar heel weinig over bewegen, waarschijnlijk omdat de meeste mensen toch al overal lopend heen gingen en door inspannend lichamelijk werk toch al heel wat beweging kregen in hun dagelijks leven. Hoewel het belang van bewegen wordt erkend, wordt er minder waarde aan gehecht dan aan een godvrezend leven. Ons Lichaam is door God geschapen en daarom zijn we verplicht er goed voor te zorgen. De Bijbel zegt dat ons lichaam de  tempel van de Heilige Geest is als we christen zijn, en dat we het in Gods dienst moeten stellen als een levend offer.

Afbeeldingsresultaat voor 1 korintiers 3:16

Als je wilt beginnen met intensiever bewegen

Wandelen en fietsen zijn uitstekende manieren om voor je gezondheid te zorgen en in conditie te blijven. Wil je echter intensiever gaan bewegen (echt gaan spórten) en heb je lange tijd niet aan sport gedaan, dan is het raadzaam om er niet zomaar mee te beginnen.

Kijk op de website die bij dit boek hoort (www.gezondenweldoen.nl) bij 'Gezondheidstesten' voor meer informatie.


Bronvermelding en Informatie over het boek wat ik in deze blog gebruik en website klik hier!


(1) De 'Nationale Norm Gezond Bewegen'is afkomstig van het Nederlandse ministerie van Welzijn, Gezondheid en Sport; zie ook Fit in hart en spieren, door Rosaline Ratering, Uitgeverij Boekencentrum, pag.25


(2) Davison & Grant 1993, US Dept of Health 1996, Britisch Hart Foundation 2000.