woensdag 21 september 2016

W Wie is Jezus ... Deel 9

W Wie is Jezus...Alle delen klik hier!
Afbeeldingsresultaat voor evangelisatie bijeenkomsten oogst is groot

Matteus 9
Herziene statenvertaling
  


Afbeeldingsresultaat voor verlamde genezen

De genezing van een verlamde
En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad.  En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag.
En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.
En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf:  Deze lastert God.
En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart?
Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen?
Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.
En hij stond op en ging naar zijn huis.
Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had.


Afbeeldingsresultaat voor mattheus roeping

De roeping van Mattheüs

En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.
En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.
En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?
Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.
Maar ga heen en leer wat het betekent:  Ik wil barmhartigheid en geen offer;  want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.


Afbeeldingsresultaat voor vasten

Het vasten

Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?
Jezus zei tegen hen:  De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.
Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur.
Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.
Afbeeldingsresultaat voor verlamde kwam bij jezus mattheus 9

Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw

Toen Hij deze dingen tot hen sprak,  zie, er kwam een leidinggevende, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven.
En Jezus stond op en volgde hem met Zijn discipelen.
En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan;
want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden.
Jezus keerde Zich om, zag haar en zei:  Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.
Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag,
zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het  slaapt. En zij lachten Hem uit.
Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op.
En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied.

Afbeeldingsresultaat voor mattheus 9 de twee blinden

De twee blinden

En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons!
Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.
Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof.
En hun ogen werden geopend.  En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen!
 Maar zij gingen weg en maakten Hem bekend in heel dat gebied.

Afbeeldingsresultaat voor mattheus 9 bezetene die niet kon spreken

De bezetene die niet kon spreken

Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was.
En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in Israël gezien!
Maar de Farizeeën zeiden:  Hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen.

Afbeeldingsresultaat voor evangelisatie bijeenkomsten oogst is groot

De oogst is groot

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,  zoals schapen die geen herder hebben.
Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten